हिमालय की गोद से

हिमालय  की  गोद  से
बहुत खुबसूरत है आशियाना मेरा ,है यही स्वर्ग मेरा,मेरु मुलुक मेरु देश

Tuesday, August 8, 2017

गढ़वाली ग़ज़ल : 9

ftdqM+k Dohyk vj <qaxk dRxkSa dk vjeku ºosxha  
rsfj ek;k dk pDdj ek xkSa dk xkSa cnuke ºosxha

esfj vk¡f[k;wa ek rc fcVh pkSeklh gj;kyh NbZa
R;kjk Loh.kk NqfPp tc fcVh oqadk esgeku ºosxha

E;kjk vjekuks Qj ch HkfYy ekSY;kj NS oqa fnu
R;kjk tkUn~ tkUn~ ow ch vc [kjM+k H;ky ºosxha

l;kZ jkr fcT;k¡ jSa tq xS.kk twu ns[k nsf[kd
fcUlfje~ fdGS oqadk vkt bRxk dqgky ºosxha

esfj fuUn dq fglkc yxkf.k Nha vc esfj vk¡f[k
[okc vk¡Unk tk¡nk tc owaek jkst fQd~oky ºosxha

dSek [kr.k vc mekG ftdqM+h dq crk ^xhr^  

,d T;w vj dRxk osdk ;[k r ftckG ºosxha


सर्वाधिकार सुरक्षित 

गढ़वाली ग़ज़ल : 8Nq;wa& Nq;wa ek ftØ dRxk E;yq dSj X;kbZ ok
>SG ek;k fd yxSfd ftdqfM+e /kSfj X;kbZ ok

cks> cXr vj gkykrkSa dq D;k iSyh de NkbZ
}h pkj Qapk [;kykSa dk gkSfj /kSfj X;kbZ ok

esfj uhan okj iSyh D;k de fcjfM+ jSanh NkbZ
fcB~xk vk¡[;qae Loh.kkS dk gkSfj /kSfj X;kbZ ok

esfj Tofu dk gky r iSGh ir>M+ lh NkbZ
vifM+ eq[kM+h fn[kSd pyDokj dSfj X;kbZ ok


esfj ftdqfMd mcj lnkfu lqUuiê jSanh NkbZ
iê cSfBd Nk¡N vjeuks dh ;[k NksG X;kbZ ok

E;kj cld fu NkbZ ,d dne ch ,sfFkj c<+k.kq
ia[k yxSfd feFkSa ljZ frEyk iÙkkSae /kSfj X;kbZ ok

bRxk tksj ls ftdqM+h /kd/;k.kq Bhd fup ^xhr^  

gRFk~ vIMw lq#d esfj ftdqM+h Qj /kSfjd X;kbZ ok


सर्वाधिकार सुरक्षित 

गढ़वाली ग़ज़ल : 7

pSu&peu lC;qa FkSa rckg dSfj X;kbZ ok
fuankyh jkR;w¡ FkSa twu lh fcatkGh X;kbZ ok

ohadha vUokj r HkfYy dS ;kn NS feFkSa
fQchZ rdjkj vk¡[;w¡ nxfM+ dSfj X;kbZ ok

esfj vk¡[;w¡ FkSa nsfd Loh.kk ehBk ehBk
l;kZ ftUnxh dtZnkj dSfj X;kbZ ok

tSadh [kqn ek M+ek.kq jkSa lnfu ftdqM+h
lq#d&„ eyge ?kkS Qj /kSfj X;kbZ ok

 ftUnxh [kkyh [kjM+k H;ky gqbZa NkbZ ^ xhr ^

 ,d >ykd vSfd ekSG~;kj [kwc dSfj X;kbZ ok

सर्वाधिकार सुरक्षित 

गढ़वाली ग़ज़ल : 6
l;kZ ftanxh vf¶Q v¶Qq FkSa [kqT;k.kq jkbZ ow A
vkf[kjh lk¡l ryd ;[kqyh jdj;k.kq NkbZ ow AA

l;kZ nqfu;k dk nnZ tSy lnkfu vIMk le>ha A
vIMk filqMkSa FkSa vf¶Q gFkkSaG Mek.kq NkbZ ow AA

l;kZ ftanxh dVS osfd r pqMkifVd ?kke ek A
NSy vkf[kj ryd Mkfy;w¡d [kqT;k.kq NkbZ ow AA

vkf[kjh lk¡l ryd tXoG.kq jkbZ viMksa FkSa A
vf¶Q #.kq vf¶Q v¶Qq FkSa cqF;k.kq NkbZ ow AA

cM+k [kjkc gqfUnu mUnw tk.kk dk jLrk ^xhr^ A

jMnk jMnk lC;qa FkSa dqN bUuh crk.kq NkbZ ow AA

सर्वाधिकार सुरक्षित 

गढ़वाली ग़ज़ल : 5
tqU;kfy jkfr;w¡ ek D;kS rw T;w tyk.kh NS ftanxh A
QqD;ka dystkSa ek D;kS lqíh ?;w xykf.k jS ftanxh AA

E;kjk tksx fy[kha jSa fdyS yM+S lnkfu H;kykSafd A
ohFkSa lh/kk lkSaxk ckVksa rw Qxr fgVkf.k jS ftanxh AA

?kMsd L;SG esjh ftdqfM+ Qj ch IoM.k ns tjk A
tSaFkSa lkf[k;w¡  rkrk MkekSaG rw Mekf.k jS ftanxh AA

xsM ek;fd ck¡f/kd eh vkt ryd iN~rk.kq NkS A
tRxk lqy>k.kq eh mRxk rw vy>k.kh jS ftanxh AA

NTtk QVykSa lh cksfVa NkbZ esfj oha Qj vaXoky A
gMw&gMw QjdSfd feFkSa rw [kwc yeMk.kh jS ftanxh AA

l;kZ jkr ok /k/kksMk  nsfd #f.k jkbZ esjh yk'k Qj A
tSaFkSa cjlw¡ fcj.kq cksfyd feFkSa rw c[kkf.k jS ftanxh AA

ohadh rhl ohadk çk.k pksGh dk lh ºos xbZa ^xhr^ A

tk rw ch bUuh fxPpk [kksfyd QQjk.kh jS ftanxh AA


सर्वाधिकार सुरक्षित 

गढ़वाली ग़ज़ल : 4

tqU;kfy jkfr;w¡ ek Loh.kkS cjkr iSVk ns nxMîk
ck¡f> L;kfj;w¡ ek LGSf.k;w¡ ikf.k isVk ns nxMîk

eh cjlw¡ cfV Vijk.kq NkSa ;[k ;[kqyh vaf/k;jkSa ek
f[kr gS¡fld tjk bUuS ch mft;yk iSVk ns nxMîk

vifM+ vk¡f[k;wa FkS dqbZ #>kS r dc rd th #>kS
dqN r varkt ns feFkSa dqN r lS fglkc ns nxMîk

fey HkiS;fya gs HkfYy dS vk¡[kk viM+k R;kjk ckuk
dqN r xYoMh;w¡ dk oqFkSa myfeyk cqjk¡'k ns nxMîk

eh dfCc dfCc ekj fnUnq fdVdrky nsf[kd viM+h nsfy
}h cw¡nk /kkjk eaxjkS ikf.k cl xkSfyUn rjdk ns nxMîk


;q ?kkj] ;q pkSd];q [kG~;ka.k] ;q iUns# lqíh fu Eokjk
l;kZ ftanxh cjf[ka fcpjkSa dh vk¡f[k ;[kqyh nxMîk

gekjk gky ch ck¡>k dqMkSa <qaxk]QVykSa lh ºos xbZa

mUnw jMnk xkSa ij mCcw dfCc Doh fu vkbZ nxMîk

सर्वाधिकार सुरक्षित 

गढ़वाली ग़ज़ल : 3
viM+k ?kkj ek vf¶Q FkSa [kqT;k.kk jkSa ge
vUokj nsf[kd fdyS ,suks FkSa yqdk.kk jkSa ge

l;kZ ftUnxh Dokalk jS xbZa çk.k bZa /kjrh dk
;[k lqíh& [kkyh <+UMh;q¡ FkSa [kY;k.kk jkSa ge

E;kjk ckykfnu Nîqafr lh yefM+ cy bZFkSa
lqíh o[k mFkSa Qq.M oqaFkSa [kqT;k.kk jkSa ge

viM+k gSG]fulqM+k]naUnksGk]cYn ukjkt dSfd
[kkyh nks"k nsoh&nscrkSa Qj cy yxk.kk jkSa ge

oqa iqaxMh;w¡ fu vkanh vc Mkj Ey;kS p[kqyh;kSa dh
?kkj NksfM+d tkSFkSa [kq'kh [kq'kh caf>;k.kka jkSa ge

Tok /kk.k NS tykSVkSa]ifV;ykSa]<SiqjkSa /kj.kS yqdk.kS
lqíh vêsfp;w¡]FkkSykSa]vYekfj;qa ek dqP;k.kk jkSa ge

oha Mkfy [kq.k >f.k fdyS #.kq jS ºoksyq ow vkfne
l;kZ ftanxh tSa [kq.k Qxr dqYgM+k iY;k.kk jkSa ge

oqa BaxjkSaG ch vkf[kj ne rksfM+ gh |kbZ ,salw cLxkG
iksj ijkj rd tkSafd d[kfM+ çlkn lh cV.kk jkSa ge

ow vkfne Qk¡l [kSfd Eokj cy ;[kqyh ykpkfj;qa ek

lqíh dq.kk dqepfj;wae tSdk lcwr [kqT;k.kk jkSaS ge


सर्वाधिकार सुरक्षित गढ़वाली ग़ज़ल : 2

vaf/k;jkSa ek jSdh mfTt;ykSa ls Mj.kk Nu yksx
vIMh vUokj nsf[kd ,sauksa Fks; rksM+.kk Nu yksx

Hkw[k frly ;s dGtqx ek df[k dqbZ fu Eok#
,d gSadk Fks; gsfjd fljQ EoUuk Nu yksx

Hkjkslq dUu r dUuqdS dUu dS Qj ch vTtdky
ck dkfVd v¶Qq gSadk Fks; xnu /oy.kk Nu yksx

laHkky lDnks r laHkky fy;ka vIMh vIMh dk¡/k HkkjS
dk¡/ke /kSfjd cUnwd gSadkfd f'kdkj dUuk Nu yksx

ftUnxh eh [kq.k ?kftuxkMd mdky Ogs; X;kbZ
dUu ckSxk ekfjd ljiV fudy.kk Nu yksx


vIM+h ihM+k dk Qapk lj;k eSfQy ek uk [kksfy ^ xhr ^

Qxr erycS yk'k dk¡/kkSa /kSfjd ?kqe.kk Nu yksx

सर्वाधिकार सुरक्षित 

गढ़वाली ग़ज़ल : 1गढ़वाली ग़ज़ल : 1


Loh.kk vkaf[k;qa ek dRxk ltkf.k jS rw
ftdqM+k /kjrh vxk'k dk feGkf.k jS rw

ftanxh esjh iSyh /kqok¡jksG gq;ha NkbZ
lef.k mBM+h;w¡ dk cqjk¡'k ekSG;kf.k jS rw

cjlw¡ HkVs; [kqT;k.kq jkSa fe Tok /kk.k ckSG~;k cf.kd
>f.k fdGS >ifu;Gh vkaf[k;qa ek yqdkf.k jS rw

ok jkr Hkksfr Hkkjh jkr NS rsjh lkSa
>f.k D;k fcaxq eh vj D;k fcaxk.kh jS rw

d[k fe NekSVk ekfjd cSBîqa jkSa ek;kfd >ka> ek
d[k vkaf[k;qa&vkaf[k;qa ek fif.k &fiyk.kh jS rw

vc gky ;h Nu fd fe Qj cG lku uk ckp
HkX;fu lkU;w¡ &lkU;w¡e HkG~Gq lUdk.kh jS rw

R;k# fn;wa jksx p m;kj ch Roh djyh lksP.kq jkSa eh
D;k dUu Qxr E;kjk filM+kSa Fks; Mek.kh jS rw

rsjh [kqn ek lj;k jkr #.kq d.kk.kq jkSa eh frFkS D;k ekyqe
 lj;k fnu feFkS gok Hkksfjd xqCcjk tUu Qqyk.kh jS rw

eh ltk.kq jkSa ?kksy ek;kd fnu jkr rsjh ftdqM+h tykSBkSa
 dUu çhr esfj Mkj eG;ks p[kqfy;ksa lh mM+kf.k jS rw

esfj /kfja jS xsM ekfjd chp ftdqMh ek vaUokj rsjh

TokxG >f.k fdGS dq.kk&dqEpfj;qa ek [kqT;kf.k jS rw


सर्वाधिकार सुरक्षित